Drechtsteden KinesiologieAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van Drechtsteden Kinesiologie, Praktijk voor Natuurgeneeskunde en Orthomoleculaire Therapie (hierna: Drechtsteden Kinesiologie), gevestigd te Papendrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57640270. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Drechtsteden Kinesiologie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Drechtsteden Kinesiologie zijn bekendgemaakt.

 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

Artikel 1.       Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Drechtsteden Kinesiologie en een cliënt.

 

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Drechtsteden Kinesiologie , voor de uitvoering waarvan door Drechtsteden Kinesiologie derden dienen te worden betrokken.

 

 1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2.    Behandeling

 

 1. De overeenkomst tussen Drechtsteden kinesiologie en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

 

 1. Drechtsteden kinesiologie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Drechtsteden kinesiologie rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

 1. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Drechtsteden kinesiologie worden medegedeeld.

 

 1. Drechtsteden kinesiologie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Indien door Drechtsteden kinesiologie of door Drechtsteden kinesiologie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

 1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Drechtsteden kinesiologie zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Artikel 3.     Betaling en incassokosten

 

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via contant betalen of binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Drechtsteden kinesiologie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Drechtsteden kinesiologie is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

 1. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

 1. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van het dan geldende behandeltarief exclusief omzetbelasting.

 

 1. Indien Drechtsteden kinesiologie echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 4.     Aansprakelijkheid

 

 1. Drechtsteden kinesiologie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Drechtsteden kinesiologie is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Drechtsteden kinesiologie is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

 

 1. Indien Drechtsteden kinesiologie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Drechtsteden kinesiologie beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

 1. Drechtsteden kinesiologie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 1. Drechtsteden kinesiologie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Drechtsteden kinesiologie zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

 

 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Drechtsteden Kinesiologie.

 

Artikel 5.     Privacy

 

Drechtsteden kinesiologie zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Drechtsteden kinesiologie daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. Zie eventueel Privacy document voor verdere details.

 

Artikel 6.    Beëindiging overeenkomst

 

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

 

 1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien;

 

–   de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

–   voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen

 

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Drechtsteden Kinesiologie, zal Drechtsteden kinesiologie in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Drechtsteden kinesiologie extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Drechtsteden kinesiologie anders aangeeft.

 

Artikel 7.     Vrijwaring

 

De cliënt vrijwaart Drechtsteden kinesiologie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Drechtsteden kinesiologie toerekenbaar is. Indien Drechtsteden kinesiologie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Drechtsteden kinesiologie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Drechtsteden Kinesiologie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Drechtsteden kinesiologie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 

Artikel 8.     Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Drechtsteden kinesiologie partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. De rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Artikel 9.     Klachten

 

BATC complementair en orthomoleculair  therapeut Marianne van Duffelen is aangesloten bij de Klachtencommissie. Heeft u klachten over de behandeling dan maakt u dat eerst kenbaar bij de therapeut. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij
onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden.

De praktijk is hiervoor aangesloten bij de MBOG en de BATC. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, SCAG (via MBOG) en CamCoop (via BATC).

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging MBOG: https://mbog.nl/over-mbog/klachten-en-geschillen of BATC:  https://www.batc.nl/klachtenbemiddeling